konya region

konya region ppt 1

eng_konya-organized-industrial-zone_subat-2010.pdf